Pārstāvniecība

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” ir vairāku organizāciju biedrs pasaulē, Eiropā un Latvijā, kurās nodrošina Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvniecību.

PASAULĒ

 • AGNA – globāla nacionālo asociāciju un reģionālo platformu grupa sadarbībai pāri nacionālajām un reģionālajām robežām.

 • CIVICUS – globāla pilsoniskās sabiedrības organizāciju un aktīvistu alianse pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai visā pasaulē. CIVICUS ir dalības alianse, kurā ir vairāk nekā 9000 biedru vairāk nekā 175 valstīs.

 • FORUS – globāls nevalstisko organizāciju un nacionālo koalīciju tīkls pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecībai pasaulē, kurā ietilpst 68 nacionālās NVO platformas un 7 reģionālās koalīcijas no 5 kontinentiem.

 • Global Alliance for Tax Justice – globāla godīgu nodokļu kustības koalīcija.

 • Global Call to Action Against Poverty (GCAP) – pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīkls cīņas pret nabadzību un nevienlīdzību atbalstam. GCAP ir vairāk nekā 18 400 PSO tīkls, kas ir organizēts 66 nacionālajās koalīcijās un sieviešu, jauniešu un sociāli atstumtu cilvēku grupās.

 • The Global Forum for National SDG Advisory Bodies – platforma valstu ilgtspējīgas attīstības padomēm un līdzīgām starpnozaru sadarbības organizācijām.

 • Stakeholder Forum for Sustainable Future - starptautiska bezpeļņas organizācija, kas globāli darbojas, lai virzītu ilgtspējīgu attīstību visos līmeņos.

EIROPĀ

 • CONCORD Europe - Eiropas konfederācija nevalstiskajām organizācijām, kas strādā palīdzības un attīstības jomās. Tīklu veido 58 dalīborganizācijas, kas pārtāv vairāk nekā 2600 NVO, un to atbalsta miljoniem pilsoņu visā Eiropā.

 • The European Network on Debt and Development (Eurodad) – pilsoniskās sabiedrības tīkls, kas aizstāv demokrātiski kontrolētu, dzimumu taisnīgu un uz cilvēktiesībām balstītu finanšu un ekonomikas sistēmu. Eurodad ir 60 PSO tīkli no 28 Eiropas valstīm.

 • SDG Watch Europe – Eiropas līmeņa starpsektorāla pilsoniskās sabiedrības alianse Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas sekmēšanai.

 • Regional civil society engagement mechanism (ECE-RCEM) - ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Reģionālais pilsoniskās iesaistes mehānisms SDG / Agenda 2030 procesam Eiropā un Ziemeļamerikā.

 • European Network for Citizen Initiatives in Global Solidarity - Eiropas tīkls finansētājiem, spējinātājiem, valstu un reģionālajiem tīkliem, kas atbalsta un apvieno pilsoņu iniciatīvas globālā solidaritātē. Tīkls, kas veicina zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņu. Tīkls, kas atbalsta un veicina iedzīvotāju iesaistīšanos vietējā ilgtspējīgā attīstībā visur.

LATVIJĀ