Darbības principi

Lokalizācija

Attīstības finansējumam ir jābūt pēc iespējas vairāk pieejamam tiešā veidā lokālajām un reģionālajām organizācijām. LAPAS savā darbā pastāvīgi iesaista plašu lokālo organizāciju loku Latvijā un partnervalstīs.

Sadarbība

Aktivitātes ir jāīsteno iekļaujošās partnerībās starp nozarēm un sektoriem. LAPAS savos projektos sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, augstskolām un privāto sektoru, attīsta jaunus aktuālos ārlietu kontekstus drošības, labklājības un kultūras tēmās.

Atbildība

Katrai organizācijai ir jāuzņemas atbildība par attīstību savas kompetences ietvaros. LAPAS veido diskusijas mūsdienās svarīgās tēmās kā pārtikas drošība, migrācija, nodokļi, ražošanas procesi, civilā aizsardzība, uzņemoties atbildību par sabiedrības izglītošanu, iesaistīšanu un rīcību.

Līdzsvarota attīstība

Politiku un aktivitāšu īstenošanā ir vienlīdz svarīgas visas trīs attīstības dimensijas - sociālā, vides un ekonomikas. LAPAS sekmē sociālās jomas lielāku redzamību attīstībā, reaģējot uz augsto nevienlīdzību un nabadzību gan Latvijā, gan starp valstīm.

Efektivitāte

Visās rīcībās ir jāorientējas uz efektīvu un atbildīgu resursu izmantošanu, jēgpilnu un ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanu. LAPAS pastāvīgi pilnveido savu un biedru organizāciju kapacitāti, piesaista resursus stratēģiskajiem mērķiem un orientējas uz redzamu rezultātu sasniegšanu.

Cilvēktiesības

Demokrātijas ilgtspēja un cilvēktiesību ievērošana ir attīstības neatņemama sastāvdaļa. LAPAS ar savām aktivitātēm atbalsta tiesiskuma, līdztiesības un citu demokrātijas principu ieviešanu, aktīvi par tiem iestājas.