Publicēts ziņojums par attīstības sadarbības politiku

30. janvāris, 2024

Klajā nācis biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sagatavotais ziņojums “Latvijas attīstības sadarbības politika. PSO perspektīva”.

Ziņojums iezīmē Latvijas attīstības sadarbības politikas satvaru, finanšu struktūru un izvērtē Latvijas oficiālās attīstības palīdzību (OAP) no dažādiem aspektiem, piemēram, dzimuma, PSO atbalsta un arī specifiskiem ar šo politikas jomu saistītiem riskiem, piemēram, paaugstinātu atbalstu, studentu izmaksām un citiem riskiem.

Gatavojot ziņojumu, veiktas konsultācijas ar LAPAS padomi, LAPAS biedru organizācijām, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un citām institūcijām, kā arī rūpīgi sekots Eiropas un pasaules līmeņa procesiem Eiropas un pasaules līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijās (CONCORD, Forus International), arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) konsultatīvajiem mehānismiem un citiem procesiem. Ziņojuma izstrādei izmantoti arī politikas dokumenti un tiesību akti, AidWatch 2023 process un cita publiski pieejama informācija.

LAPAS direktore Inese Vaivare skaidro: “2022. gads Latvijas attīstības sadarbībā bija pagrieziens. Pēc Krievijas agresīvā iebrukuma Ukrainā iedzīvotāji, uzņēmumi, pašvaldības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un valsts institūcijas aktīvi iesaistījās gan humānās palīdzības sniegšanā, gan rekonstrukcijas procesos. Vairs nebija nepieciešams paskaidrot, ka notiekošais citās valstīs ietekmē arī Latviju, solidaritāte un atbalsts kļuva pašsaprotami. Augstā līdzdalība nozīmē arī lielāku konkurenci pēc pieejamiem resursiem un pieprasījumu atklātībai to pārdales procesos. Līdz šim Latvija ir lepojusies ar vienu no atbildīgākajām attīstības sadarbības politikām Eiropas Savienībā, taču, strauji pieaugot tās apjomiem un iesaistītajām pusēm, arvien izaicinošāk ir kļuvis nodrošināt caurspīdīgumu un rūpīgu sekošanu iezīmētajiem politikas mērķiem.”

LAPAS pateicas katrai organizācijai, kas sniedza ieguldījumu ziņojuma tapšanā.

Ar pilnu ziņojuma tekstu latviešu valodā var iepazīties šeit.

Ziņojuma tulkojums angļu valodā pieejams šeit.

Aktivitāte tiek finansēta EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.