Latvijas NVO globālās pilsoniskās sabiedrības atbalstam (2016)

15. jūnijs, 2016

Laika posmā no 2016. jūnija līdz oktobrim biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" īstenoja projektu “Latvijas NVO globālās pilsoniskās sabiedrības atbalstam” (Nr.2016.LV/NVOF/DAP/MAC/008/21), kura mērķis – stiprināt Latvijas NVO darbību attīstības sadarbības jomā, sekmējot attīstības sadarbības projektu izstrādi un ieviešanu vidējā termiņā.

Projekta aktivitātes

  1. Attīstības sadarbības partnervalstu novērtējums. Novērtējums veikts sadarbībā ar Ukrainas, Moldovas un Gruzijas kolēģiem, izvērtējot šo valstu attīstības sadarbības vajadzības, iespējamos finanšu avotus un partnerus. Konsultācijas veiktas arī ar LR Ārlietu ministriju. Novērtējums pieejams LAPAS biedriem.

  2. Stratēģijas izstrāde. LAPAS trīs gadu stratēģija izstrādāta, balstoties uz biedru sniegto informāciju, konsultācijām ar reģionālajām NVO, LAPAS padomi un citiem ekspertiem. Stratēģija pieejama LAPAS biedriem.

  3. Stratēģijas prezentācija. 29.09.2016. notika stratēģijas prezentācija un diskusija ar biedru organizācijām un partneriem.

Projekta rezultātā tika izstrādāta stratēģija – ceļvedis LAPAS biedru organizācijām attīstīt savas stiprās puses, piesaistīt donoru finansējumu un atrast sadarbības partnerus.

Projektu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.