Subgranti NVO globālās izglītības un attīstības sadarbības projektu īstenošanai (2015)

15. decembris, 2015

2015. gadā Eiropas gada attīstībai 2015 Latvijas Nacionālās darba programmas īstenošanas ietvarā biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija izsludināja projektu konkursu NVO globālās izglītības un attīstības sadarbības projektu īstenošanai.

Projektu konkursa mērķis Paaugstināt dažādu indivīdu un kopienu (ģeogrāfisko, tematisko) kapacitāti (izpratnes veicināšanu, prasmes un zināšanas) attīstības sadarbībā, caur projektu aktivitātēm iesaistoties ilgtspējīgas attīstības procesos globālā līmenī.

Tika atbalstīti 7 projekti

  1. Jaunatnes attīstības un sadarbības daudzkultūru savienības projekts “Satikšanās vieta” pievērsa uzmanību jauniešu neinformētībai par attīstības sadarbību, īpaši krievvalodīgajās kopienās. Projektā izmantotās metodes bija diskusijas, ekspertu lekcijas, praktiķu konference, darbs un jauniešu līderi.

  2. KSA Latvija projekta “Sociālās inovācijas attīstības sadarbības valstīm” mērķis bija veicināt sociālo inovāciju nodošanu jaunattīstības valstīm, sadarbojoties un iesaistot jauniešus, jaunus uzņēmējus, sociālos profesionāļus. Notika projektu ideju konkurss, kurā tika novērtētas 7 sociālās inovācijas idejas. Projekta konferences „Sociālās inovācijas uzņēmējdarbības attīstībai” noslēgumā tika apbalvoti uzvarētāji.

  3. Izglītības iniciatīvu centra projekta “Latgale ilgtspējīgai izglītībai un globālai attīstībai” tika vērsts uz izglītības iestāžu kapacitātes palielināšanu ilgtspējīgas attīstības jomā, kā arī tika īstenotas aktivitātes plašākai sabiedrībai. Pasākumu rezultāti tika integrēti informatīvajā biļetenā par “atvērtajām universitātēm”. Tika organizēts konkurss par Latgales labāko praksi ilgtspējīgā attīstībā.

  4. Baltijas reģionālā fonda projekta “Tūkstošgades vēstnieki” mērķis bija izplatīt informāciju Latvijā par EYD2015 un Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Notika 167 diskusijas skolās. Sociālo mediju kampaņas mērķis bija iedvesmot Latvijas jauniešus personīgiem izaicinājumiem. Tika izstrādāti četri video stāsti par “Tūkstošgades vēstniekiem”. Tika noorganizēts izaicinājumu balvu noslēguma pasākums.

  5. DIA+LOGS – atbalsta centrz visiem, kurus skar HIV / AIDS projekta „Attīstības sadarbība - Sabiedrības veselība: Latvija - Baltkrievija” mērķis bija palielināt izpratni par veselības jautājumiem saistībā ar attīstības sadarbību un īpaši Baltkrieviju. Tika organizēta mācību vizīte uz Baltkrieviju. Īpaša uzmanība tika vērsta popularizēšanai sociālajos medijos, rakstiem laikrakstos, jaunu partnerību dibināšanai. Tika noorganizēta reklāmas darbnīca, kurā piedalījās 37 eksperti un 45 skolas jaunieši.

  6. LAPSA projektā “NVO un universitāšu partnerība attīstības izglītībā” tika organizēti vairāki semināri augstskolu pasniedzējiem un NVO, vēlāk īstenojot multiplicēšanas aktivitātes dažādām mērķa grupām.. Tika izstrādāta īpaša saziņas metodika, iekļaujot arī video no partnervalstīm.

  7. Patvērums – “Droša māja” projekta “Migrācija: attīstības iespēja” mērķis bija palielināt izpratni par migrācijas jautājumiem. Projekts notika 12 pašvaldībās, kuras bija informētas par stereotipiem, aizspriedumiem, labāko praksi un iespējamo sadarbību. Pasākumu pievienotā vērtība bija, ka piedalīties tika aicināti arī patvēruma meklētāji.