Ilgtspējīga un taisnīga attīstība

Dienaskārtība 2030 jeb Agenda 2030 tika apstiprināta ar ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju 2015. gadā. Tā nosaka ilgtspējīgas attīstības ietvaru – 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus un piecus caurviju principus – cilvēki, planēta, labklājība, miers un partnerības.

Ilgtspējīgas attīstības būtība ir veidot ambiciozu un transformatīvu vīziju par pasauli, kurā nav nabadzības, bada, slimību, baiļu un vardarbības. Pasauli, kurā ir pieejama izglītība, veselības aprūpe un sociālā aizsardzība, drošs dzeramais ūdens, un atbilstošas sanitārās prasības, kurā ēdiens ir pietiekams un pieejams. Cilvēku apdzīvotajām vietām ir jābūt drošām un ilgtspējīgām, ir pieejama ilgtspējīga enerģija. Pasaulē ir jāpastāv līdztiesībai, taisnīgumam un likumībai, vienādām iespējām jānodrošina katra cilvēka potenciāla attīstība. Ir jāinvestē katrā bērnā, jānodrošina vienāda pieeja meiteņu un sieviešu ekonomiskajam, politiskajam, tiesiskajam ietvaram. Toleranta, iekļaujoša sabiedrība nodrošinās, ka attīstības procesos neviens nepaliks aiz muguras. Ekonomiskajā attīstībā nozīmīgs ir cieņpilns darbs, atbildīgs patēriņš un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, klimata pārmaiņu mazināšana. Demokrātija un laba pārvaldība, starptautiskā un starpnozaru sadarbība šī attīstības ietvara īstenošanai.

Ilgtspējīga attīstība ir nozīmīga gan Latvijā, gan globāli, tāpēc LAPAS kopš dibināšanas īsteno dažādas aktivitātes, kas sekmē šī redzējuma ieviešanu no indivīda līdz pasaules līmenim, darbu pie Tūkstošgades mērķiem turpinot ar Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas uzraudzību.

Sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru un Ārlietu ministriju īstenotas plašas aktivitātes Latvijas Nacionālā ziņojuma izstrādei 2018. gadā, izstrādāts NVO papildziņojums, notikušas vairākas diskusijas, kā arī izveidota starpnozaru nacionālā koalīcija Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai. Tajā līdzdarbojas dažādu sektoru – privātā, akadēmiskā, pilsoniskās sabiedrības organizāciju, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvji.

Īstenoti arī specifiski tematiski projekti, piemēram, godīgas starptautiskās nodokļu politikas jomā.

Ilgtspējīgas attīstības jomā LAPAS aktīvi darbojas starptautiskos tīklos. Pārstāvot Latvijas intereses, tiek īstenoti starptautiski projekti, īpaši, Baltijas līmenī.

LAPAS darbības virziens - ilgtspējīga un taisnīga attīstība

PROJEKTI

LAPAS īsteno arī vieslekcijas pašvaldībām, augstskolām, privātajam sektoram un pilsoniskās sabiedrības organizācijām par IAM ieviešanu Latvijā.