Humānā palīdzība

Humānās palīdzības aktivitātes īsteno situācijās, kad ir jāglābj dzīvības, jāatvieglo ciešanas un jāstiprina cilvēku izdzīvošana krīzēs un pēc tām, stiprinot cilvēku pašu spēju reaģēt krīzēs. To vada cilvēcības principi.

Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Savienības institūcijas ir vieni no nozīmīgākajiem humānās palīdzības sniedzējiem pasaulē. Humāno palīdzību saņem cilvēki, kas nonākuši smagā situācijā cilvēku darbības vai dabas katastrofu rezultātā – viņiem ir nepieciešama pajumte, pārtika, ūdens, medikamenti, veselības aprūpe. Palīdzība tiek sniegta visiem, kam tas ir nepieciešams, neatkarīgi no viņu etniskās piederības, reliģiskajiem uzskatiem, dzimuma, vecuma un politiskās pārliecības.

Nevalstiskajām organizācijām ir liela nozīme pirmajā krīzes reakcijā, lai sniegtu tūlītēju palīdzību tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Arī tālākās fāzes NVO var sniegt atbalstu sabiedrības grupām, kas “izkrīt” no palīdzības sistēmām.

Humānā palīdzība tiek īstenota caur dažādiem mehānismiem - ANO līmenī, ES Civilās aizsardzības mehānismu, parterībām, cilvēku pašiniciatīvu, kā arī dažādiem projektiem, piemēram, ES programmas EU AidVolunteers ietvaros, kur var iesaistīties gan indivīdi, gan organizācijas.

Latvijā nav izstrādāta humānās palīdzības sistēma, taču arī mūsu valsts ir nosūtījusi gan materiālu, gan finansiālu palīdzību krīzes situācijās. Vienlaikus tieši sabiedrības sniegtais atbalsts ar ziedojumiem ir palīdzējis reaģēt visātrāk un fokusētāk, sasniedzot tos, kam patiešām tas ir vajadzīgs. LAPAS ir īstenojušas atbalsta aktivitātes pilsoniskās sabiedrības organizāciju un brīvprātīgo iesaistei humānās palīdzības sistēmā, veidojot kapacitātes stiprināšanas un informatīvās aktivitātes biedru un partneru organizācijām, kā arī gan arī organizējušas humānās palīdzības sniegšanu un ziedojumu vākšanu.

Par iesaisti atbalstam Ukrainai, LAPAS ir saņēmušas gan Ministru prezidenta pateicību, gan Ukrainas vēstniecības Latvijā un Ukrainas organizāciju atzinību.

LAPAS strādā humānās palīdzības sistēmas izveidei Latvijā, sniedzot priekšlikumus un sadarbojoties ar Iekšlietu ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Ārlietu ministriju.

Mācību kurss par humāno palīdzību

LAPAS darbības virziens - humānā palīdzība

Iespējas brīvprātīgajiem

Iespējas NVO

PROJEKTI